Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Informacja o akcji protestacyjnej w szkole

shadow

Szanowni Państwo,

W referendach przeprowadzonym w dniach 18.03 – 19.03.2019r. przez obydwie działające w szkole organizacje związkowe (Związek Nauczycielstwa Polskiego i WZZ „Solidarność - Oświata”) większość nauczycieli i pracowników niepedagogicznych opowiedziała się za udziałem naszej szkoły w strajku.
W referendum wzięło udział 68,14% uprawnionych pracowników, za akcją protestacyjną opowiedziało się 87,6 %.
Związek Nauczycielstwa Polskiego i WZZ „Solidarność - Oświata” podjął decyzję o rozpoczęciu bezterminowego strajku w dniu 8 kwietnia 2019r.
W dniu 01.04.2019r. zakończyły się mediacje z NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, z którym trwa spór zbiorowy i planowane jest przeprowadzenie referendum strajkowego.
Organizacje związkowe są zobowiązane poinformować dyrektora szkoły o podjęciu strajku co najmniej 5 dni przed jego rozpoczęciem.
Działania szkoły będą uzależnione od zasięgu strajku, tzn. od liczby strajkujących nauczycieli oraz innych pracowników i tych, którzy do strajku nie przystąpią (informację dotyczącą osób uczestniczących w strajku dyrektor otrzyma w dniu rozpoczęcia strajku).
Priorytetem jest przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu ósmoklasisty oraz zorganizowanie opieki dla uczniów, którzy w dniach strajku przyjdą do szkoły. W miarę możliwości będą prowadzone zajęcia opiekuńcze i wychowawcze.
Jeśli liczba nauczycieli, którzy przystąpią do pracy nie pozwoli na zapewnienie bezpiecznego pobytu uczniów w szkole, zajęcia szkolne zostaną zawieszone.
W szkole będzie pracował sekretariat szkoły, informacja o pracy pozostałych agend szkoły zostanie podana w formie komunikatu po uzyskaniu przez dyrektora informacji o osobach strajkujących w szkole.
Informacje na temat rozwoju wydarzeń będą przekazywane na bieżąco w formie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń oraz komunikatów na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
 

Marek Błaszczak
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28Zobacz całą galerię