Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Projekt „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom“

shadow

W związku z włączeniem Gimnazjum nr 11 im. por. mar. M.T. Mokrskiego do Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie, Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi (Radości 13, 20-530 Lublin,
NIP: 7121932634, PIC:934739919) przejmuje wszelkie prawa i obowiązki wynikające z realizacji umowy finansowej nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024481, jak również wynikające z niej płatności.
 
Projekt „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom“
POWERSE 2016-1-PL01-KA101-024481 realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej“

 • Rozpoczęcie projektu 01/09/2016

 • Zakończenie projektu 31/05/2018

 • Długość projektu w miesiącach 21

 • Całkowity budżet 55.461,00 €

 • Liczba mobilności– 22

 • Typ mobilności – szkolenia kadry za granicą

 
Celem ogólnym projektu  jest modernizacja i umiędzynarodowienie naszej misji, przyczyniające się do wzrostu poziomu nauczania oraz wspomagające kształtowanie właściwych postaw etycznych
Cele szczegółowe to
-scalenie akcji na rzecz dzieci migrantów, uchodźców i osób starających się o azyl
-zwiększenie zastosowania ICT na lekcjach
-podniesienie umiejętności językowych nauczycieli
-poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania
 
Do tej pory odbyło się 16 mobilności zagranicznych.
 
 
W dniach 19 – 25 marca 2017 roku pani Dorota Wereska, przebywała na Islandii w ramach projektu: POWER „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom’ . Brała udział w kursie Structured Educational Visits to Schools/Institutes & Training Seminars  oganizowanym przez English Matters Była gościem szkoły podstawowej Háaleitisskóli, szkoły średniej Menntaskólinn við Hamrahlið oraz szkoły specjalnej Klettaskóli – sérskóli, w których obserwowała zajęcia lekcyjne, poznawała metody nauczania i gry edukacyjne wykorzystywane w tym kraju w praktyce szkolnej oraz rozmawiała z nauczycielami na temat funkcjonowania systemu szkolnictwa  na Islandii i stylu życia uczniów. W ramach kursu odbyły się też spotkania nauczycieli z 16 krajów, których celem było poznawanie podobieństw i różnic systemów edukacji w ich krajach
Udział w projekcie POWER umożliwił nie tylko podniesienie kompetencji metodycznych, ale również pedagogicznych, poprzez wymianę doświadczeń i zdobywanie wiedzy z zakresu technik nauczania. Mamy nadzieję, że kurs umożliwi skuteczniejsze kształtowanie europejskiej przynależności i tożsamości wśród uczniów oraz postawę tolerancji i otwartości na świat.
 
Panie Dominika Gadzała i Agnieszka Więk-Bernat w dniach 26 czerwca  - 7 lipca 2017wybrały   kurs  Intensive General English  organizowany przez BSC London w Wielkiej Brytanii. Kurs został w całości sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu POWER „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom”  Kurs miał na celu pogłębienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, poznanie systemów edukacyjnych, metod pracy, zapoznanie z tradycją i kulturą Wielkiej Brytanii, nabycie umiejętności personalnych i otwartości na różne kultury. Poznawanie Londynu i wykorzystanie języka w praktyce odbywało się również poprzez samodzielne zwiedzanie miasta.; the British Museum, the Victoria and Albert Museum, the Natural History Museum, the Science Museum, Greenwich etc. Dzięki tym działaniom można było poznać wnikliwie kulturę i tradycje związane z Wielką Brytanią. Kurs w Anglii pozwolił na kontakt z innymi nauczycielami, a zebrane doświadczenia z pobytu pozwolą nam na przekazanie informacji zarówno nauczycielom jak również i uczniom wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności..
Ukończony kurs miał bardzo duży wpływ na rozwój zawodowy i osobisty, a mianowicie:

 • zachęcił do wprowadzenia bardziej refleksyjnego podejścia w sposobie nauczania,

 • zwiększył wiedzę na temat nowych metod nauczania,

 • wpłynął na poprawę kompetencji językowych,

 • zachęcił do udziału w innych działaniach programów Unii Europejskiej,

 • zmotywował do dalszego rozwoju zawodowego,

 • pomógł lepiej motywować własnych uczniów,

 • pomógł zwiększyć wymiar europejski w pracy naszej szkoły,

 • pozwolił zdobyć nowe doświadczenia, kulturę i wiedzę

 Mamy nadzieję, że kurs umożliwi skuteczniejsze kształtowanie europejskiej przynależności i tożsamości wśród uczniów oraz postawę tolerancji i otwartości na świat.
 
 
Teacher Academy - Europass Centro Studi Europeo zorganizował dwutygodniowy kurs    ( 03 07.2017-14. 07. 2017) Corso per insegnanti di italiano L2/LS Firenze, Italy. Pan Krzyszof  Celiński był jego uczestnikiem. Kurs finansowany był w ramach projektu POWER  „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom”  

Wymiar czasowy kursu -30 lekcji teoretycznych + 30 godzin praktyki.

Kurs przeznaczony był dla włoskich i zagranicznych uczestników, którzy chcą wykonywać zawód nauczyciela języka włoskiego jako obcego. 

Celem kursu było zapewnienie uczestnikom wszystkich narzędzi i umiejętności niezbędnych do skutecznego nauczania języka włoskiego. Program obejmował nauczanie języków obcych, analizę materiałów i narzędzi stosowanych w nauczaniu języków, praktyczne testy na budowę jednostki dydaktycznej, motywację studentów, zarządzanie klasą, zagadnienia międzykulturowe. Uczestnicy zdobli umiejętności niezbędne do nauczania uczniów na wszystkich poziomach od A1 do C2 .

Kurs trwa dwa tygodnie i składa się z 5 cotygodniowych spotkań trwających po 3 godziny w sumie przez 30 godzin szkolenia. Ponadto kurs obejmuje coaching osobisty nauczyciela-eksperta w prowadzeniu lekcji od poziomu A1 do poziomu C2, w sumie przez 30 godzin.

Integralną częścią pobytu było zwiedzanie miasta i poznawanie najciekawszych dzieł architektów, malarzy i rzeźbiarzy. W centrum Florencji znajduje się Katedra Duomo, która stała się symbolem Florencji, zaś w pobliżu świątyni największa we Włoszech galeria sztuki – Uffizi, gromadząca dzieła najwybitniejszych malarzy włoskich, niderlandzkich, hiszpańskich i niemieckich. Podsumowując, dzięki różnorodności zastosowanych metod, technik i pomocy dydaktycznych został znacznie wzbogacony warsztat pracy dydaktycznej, pogłębiono wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka włoskiego, udoskonalono umiejętności językowe, poznano historię, kulturę i tradycje w sposób bardziej dogłębny. Zrealizowano zakładane cele. Kus był  zgodny z potrzebami szkoły w zakresie wielokulturowości i nauczania języka włoskiego. Zdobyta wiedza i poszerzone umiejętności będą wykorzystane w pracy z naszymi uczniami, a także w różnych formach udostępnione innym nauczycielom. Nawiązane podczas szkolenia kontakty z nauczycielami języka włoskiego z innych krajów mogą także w przyszłości zaowocować wspólną realizacją nowych projektów lub wymianą młodzieży opartą na korzyściach płynących z konieczności komunikowania się w języku włoskim.

Mamy nadzieję, że kurs umożliwi skuteczniejsze kształtowanie europejskiej przynależności i tożsamości wśród uczniów oraz postawę tolerancji i otwartości na świat.
 
W terminie 10.07.2017-21.07.2017 pan Bogdan Warda, nauczyciel fizyki brał udział w specjalistycznym kursie języka angielskiego. Kurs finansowany był w ramach projektu POWER  „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom”   i miał miejsce na Malcie . Organizatorem kursu była szkoła Alpha School of English w miejscowości St. Paul Bay. Dwutygodniowy kurs zatytułowany English Language Development miał na celu podniesienie kwalifikacji językowych nauczyciela, który na co dzień nie mają styczności z językiem angielskim, naucza bowiem innego, niż język angielski, przedmiotu.
Nauczyciel wrócił z kursu nie tylko pewniejszy w posługiwaniu się językiem angielskim, lecz również z bagażem doświadczeń kulturowych. Dzięki bogatemu programowi kursu oraz własnej determinacji, zwiedził wyspę wzdłuż i wszerz – zobaczył historyczną Valettę, stolicę Malty, oraz Mdinę – dawną stolicę wyspy, popłynął na wyspę Gozo, eksplorował urocze wybrzeże Zatoki Świętego Jerzego.
 Kurs był intensywny, ale właśnie dzięki temu nauczyciel nabrał większej swobody w posługiwaniu się językiem angielskim. Ponadto udział w projekcie pozwolił na poszerzenie kontaktów międzynarodowych, zdobycie wiedzy na temat szkolnictwa w krajach UE, umocnienie kompetencji interpersonalnych. Kurs nie tylko był wspaniałym doświadczeniem, ale też fantastyczną przygodą. Zarówno zajęcia prowadzone w profesjonalny sposób jak i dobór zagadnień i niezwykle interesująca forma szkolenia pozwoliła na doskonałą ocenę kursu. Mamy nadzieję, że kurs umożliwi skuteczniejsze kształtowanie europejskiej przynależności i tożsamości wśród uczniów oraz postawę tolerancji i otwartości na świat.
 
 
 
W dniach 10.07.2017 – 21.07.2017 pani Urszula Plis, uczestniczyła w kursie English for Teachers (A2, B1)organizowanym przez English Matters w Dublinie (Irlandia). Kurs finansowany był w ramach projektu POWER  „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom”   Celem kursu było podniesienie kompetencji językowych nauczycieli różnych przedmiotów poprzez kooperację i wymianę doświadczeń w języku angielskim oraz rozwijanie kompetencji komunikacyjnej w klasie i w sytuacjach codziennych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania – czyli aktywacja nauczycieli w pełnym tego słowa znaczeniu. Założenia te realizowano także w oparciu o elementy historii, kultury i tradycji Irlandii, które były wplecione w kurs, mobilizując uczestników do zaznajomienia się ze słownictwem angielskim z różnych dziedzin. Interesujące treści, bogate słownictwo oraz miła atmosfera pracy sprawiły, że kurs był niezwykle atrakcyjną formą podnoszenia kompetencji zawodowych i przyczyni się z pewnością do efektywniejszej pracy z uczniami.
To co najbardziej polecić można by było chętnym do uczestniczenia w takim kursie to różnorodne metody przekazywania wiedzy oraz niestandardowe formy współpracy uczestników stosowane przez  prowadzących, które zachęcały kursantów do aktywnego uczestniczenia w zajęciach. Kurs przyczynił się także do podniesienia świadomości interkulturowej uczestników oraz wiedzy na temat wymiaru europejskiego w edukacji. Nauczyciele uczestniczący w kursie rozwinęli nie tylko umiejętność porozumiewania się w języku angielskim, ale także umiejętność dzielenia się wiedzą, refleksji nad własnym warsztatem pracy, planowania zajęć z wykorzystaniem multimediów i narzędzi ICT,  raportowania i udzielania informacji zwrotnej uczniom. Mamy nadzieję, że kurs umożliwi skuteczniejsze kształtowanie europejskiej przynależności i tożsamości wśród uczniów oraz postawę tolerancji i otwartości na świat.
 

Szkolenie w Exeter, Anglia. Jednym z najwcześniej planowanych szkoleń był specjalistyczny kurs językowy z angielskiego dla nauczycieli w Exeter. Kurs finansowany był w ramach projektu POWER  „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom”   Od 17 do 28 lipca 2017 czworo nauczycieli, panie Ewa Ćwik, Katarzyna Zezula, Olga Krawczyk, Grażyna Głowacka, wzięło udział w szkoleniu językowym w Wielkiej Brytanii, zorganizowanym w ramach projektu Power. Kurs języka angielskiego odbył się w IPC Exeter. Priorytetowym celem dwutygodniowego szkolenia było wyposażenie jego uczestniczek w narzędzia służące do komunikacji językowej. Beneficjenci mieli okazję doskonalenia kluczowych kompetencji językowych, takich jak słuchanie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie oraz mówienie. Duży nacisk kładziony był również na poprawną wymowę. Wszystkie pomoce dydaktyczne oraz materiały autentyczne, w tym również teksty literackie, dostosowane były do poziomu, a przede wszystkim do zainteresowań jego odbiorców. Każdy nauczyciel trafił do grupy o odpowiednim poziomie umiejętności językowych. Oprócz intensywnej nauki, uczestnicy mieli okazję poznać nowe techniki uczenia się i metody nauczania, które z pewnością wykorzystają w pracy. W wolnym czasie uczestnicy szkolenia poznali uroki Anglii i jej stolicy. Ponadto poznali nauczycieli z innych państw, co w przyszłości może zaowocować nawiązaniem współpracy między szkołami, realizacją wspólnych projektów, wymianami młodzieży czy etwinningiem.
U uczestniczek nastąpił/nastąpiło:
- wzrost umiejętności językowych w zakresie nauki języka obcego,
- poznanie nowych form i metod pracy z uczniami podczas zajęć,
- poszerzenie słownictwa czynnego,
- zapoznanie się z systemem edukacji w Wielkiej Brytanii,
- zapoznanie z historią, kulturą i obyczajami Exeter, Kornwalii
- doskonalenie wiedzy z zakresu edukacji biologicznej, geograficznej, matematycznej i informatycznej
- wykorzystanie bazy pomysłów/ gier dydaktycznych w języku angielskim podczas zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych
- doskonalenie warsztatu pracy,
- dzielenie się doświadczeniem z uczestnikami kursu,
- rozwój zawodowy i osobisty,
- dzielenie się własną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem z uczniami i współpracownikami,
- doskonalenie kompetencji interpersonalnych i społecznych,
- rozwój umiejętności organizacyjnych,
- doskonalenie umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi ICT
 
 Kursy metodyczne i językowe dla nauczycieli stwarzają wspaniałą okazję do odświeżenia swojej wiedzy, wzbogacenia słownictwa, pogłębienia sprawności językowych, poznania tradycji i kultury innego kraju, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów międzynarodowych. Warto więc jest brać udział w takiej formie doskonalenia zawodowego. Mamy nadzieję, że kurs umożliwi skuteczniejsze kształtowanie europejskiej przynależności i tożsamości wśród uczniów oraz postawę tolerancji i otwartości na świat.
 
 
 
CLIL: Content and Language Integrated Learning in Dublin, Ireland
24 07. 2017 -04.08 2017- pani Judyta Popiołek
Kurs finansowany był w ramach projektu POWER  „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom”  Celem kursu było zapoznanie uczestników z założeniami metody CLIL oraz praktyczne uczenie jej stosowania w nauczaniu różnych przedmiotów szkolnych w języku angielskim. Głównym założeniem CLIL jest zdobywanie nowej wiedzy i jednocześnie obcowanie z językiem angielskim. Zwraca uwagę fakt, iż metoda CLIL może być stosowana bardzo elastycznie, począwszy od lekcji w ramach jednego przedmiotu przeprowadzanej z różną częstotliwością aż do całkowicie między przedmiotowego nauczania obejmującego cały zakres obowiązkowej szkolnej wiedzy. Bardzo ważna cechą CLIL jest podejście do ucznia jako jednostki myślącej, zdolnej dokonywać samooceny pracy własnej oraz grupowej. CLIL uczy samodzielności, analizy, syntezy, wreszcie kreatywności czyli umiejętności przydatnych na każdym etapie nauki oraz w dorosłym życiu. Uczestnictwo w zajęciach kursu uporządkowało rozumienie procesu nauczania dowolnego przedmiotu szkolnego np. biologii. Jak wiadomo w tej dziedzinie zapamiętanie szczegółów jest bardzo ważne ale patrząc na sprawę przez pryzmat CLIL, to dopiero początek drogi do uzyskania maksymalnego efektu. Ponad zapamiętywaniem powinno zajść rozumienie, stosowanie wiedzy a następnie zdolność do analizy, oceny i kreatywności czyli swobodnego posługiwania się wiedzą, stawiania nowych pytań i odpowiadania na nie. Rzecz jasna osiągnięcie kolejnych poziomów uczenia się w CLIL nakłada na nauczyciela obowiązek uważnego budowania lekcji z uwzględnieniem aktywności indywidualnych i grupowych, momentu na wzajemny przekaz zwrotny między uczniami a nauczycielem. Nauczanie w języku angielskim wymaga zastanowienia nad terminologią niezbędną w realizowanym temacie. Nieodzowne są ćwiczenia sprawdzające przyswojenie i utrwalenie owej terminologii. Uczestnictwo w kursie zwiększyło osobiste umiejętności w zakresie języka angielskiego Ważnym doświadczeniem było planowanie konkretnej lekcji i adaptowanie materiału do zajęć według zasad CLIL. Dostrzega się walory CLIL w zwiększaniu wiedzy uczniów na temat różnych kultur, rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych w ich ramach, zdobywaniu wiedzy z różnych perspektyw, rozwijania umiejętności krytycznego myślenia. Nie należy także zapominać o możliwości i konieczności stosowania w CLIL nowoczesnych technologii informatycznych. Udział w kursach opisanego typu ma duży walor poznawczy i jest bardzo dobrą metodą opanowywania nowych metod nauczania. Mamy nadzieję, że kurs umożliwi skuteczniejsze kształtowanie europejskiej przynależności i tożsamości wśród uczniów oraz postawę tolerancji i otwartości na świat.
 
Na przełomie lipca i sierpnia 2017 r.( 24 07. 2017 -04.08 2017) pani Joanna Filipowicz-Adamowicz uczestniczyła w dwutygodniowym zagranicznym szkoleniu  „Talking to people. Inquiry based and cooperative methodology” prowadzonym przez English Matters w Dublinie, które odbyło się w ramach realizacji projektu  „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, finansowanego z POWER SE.
Celem odbytego  szkolenia było m.in.: poznanie nowych, atrakcyjnych i efektywnych metod nauczania, wymiana doświadczeń w edukacji z nauczycielami z innych krajów europejskich, podniesienie poziomu znajomości i posługiwania się językiem angielskim oraz zdobycie wiedzy na temat Irlandii. Szeroko omawiano problemy społeczne tego kraju, rozwój naukowy, sztukę, literaturę, historię, geografię, edukację,  sport, styl życia itp.
Zajęcia skupiały się na interakcji uczestników całego programu. Prowadzono je z wykorzystaniem ciekawych metod nauczania. 
Szkoła English Matters zapewniła przybyłym  również wizyty kulturalne w miejscach o znaczeniu archeologicznym, artystycznym i historycznym w wielokulturowym europejskim otoczeniu. Umożliwiła też zwiedzenie irlandzkiej stolicy.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności  w ramach projektów zagranicznych stanowi inspirację do działania zarówno dla  nauczycieli, jak i dla uczniów. Zajęcia przybliżające kulturę   europejską pomagają motywować dzieci do nauki, a co za tym idzie – sprawiają, że odnoszą one jeszcze częściej szkolne sukcesy, dlatego już teraz przygotowujemy się do udziału w następnych przedsięwzięciach unijnych. Mamy nadzieję, że kurs umożliwi skuteczniejsze kształtowanie europejskiej przynależności i tożsamości wśród uczniów oraz postawę tolerancji i otwartości na świat.
 
 
 
Panie:Agata Węska, Agnieszka Horyńska,Katarzyna Guzowska  brały udział w dwutygodniowym kursie General English with Using Technology and British Culture organizowanym przez COMMUNICATE SCHOOL – MANCHESTER  w dniach 7-18 sierpnia 2017. Kurs finansowany był w ramach projektu POWER  „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom”  Zajęcia prowadzone były w wielonarodowych grupach, dzięki czemu każdy z uczestników kursu miał wiele okazji, aby w praktyce używać języka, którego się uczy. Podczas zajęć uczestnicy mogli poznać ważniejsze zabytki, historię i kulturę Wielkiej Brytanii. Uczestnictwo w zagranicznym kursie dało możliwość spotkania wielu ciekawych osób z różnych państw. Rozmowy z nimi pogłębiły ich wiedzę dotyczącą kultury, tradycji i religii tych państw. Grupy językowe były różnorodne pod względem narodowościowym, co dawało możliwość nieustannego doskonalenia kompetencji językowych. Pobyt naszych nauczycieli nie ograniczał się tylko do nauki. Udało im się wiele zobaczyć  Manchester, Liverpool i Londyn.  Nasze nauczycielki miały okazję poszerzyć horyzonty, zdobyć nowe doświadczenia, wzbogacić słownictwo, pogłębić sprawności językowe i nawiązać nowe kontakty. Udział w kursie językowym był dla nich fantastyczną przygodą. Kurs podniósł  kompetencje językowo – komunikacyjne, ale również motywuje i utwierdza w przekonaniu, że ciągle należy doskonalić swoje umiejętności. Z całą pewnością pozytywnie wpłynie na dalszą pracę oraz efektywność nauczania. Nauczycielki miały możliwość wykorzystania języka angielskiego w zwykłych, codziennych sytuacjach. Teraz jest pora aby przekuć zdobyte doświadczenia na sukcesy w dalszej pracy zawodowej. Mamy nadzieję, że kurs umożliwi skuteczniejsze kształtowanie europejskiej przynależności i tożsamości wśród uczniów oraz postawę tolerancji i otwartości na świat.
 
 
W terminie 21.08.2017 - 01.09.2017 miało miejsce szkolenie na Malcie, przeprowadzone przez Alpha School of English. Było to szkolenie dwutygodniowe, w którym uczestniczyła tym razem pani Małgorzata Kącka. Kurs został w całości sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu POWER „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom”  Nauczycielka wybrała kurs metodyczno-językowy Go IWB! - Interactive Teaching and Learning on the Interactive White Board 

Ten praktyczny kurs został zaprojektowany z myślą o innowacyjnych zajęciach w klasie. Pomaga udoskonalić umiejętności i uzupełnić wiedzę. Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie efektywnego i kreatywnego wykorzystania tablic interaktywnych w codziennej pracy dydaktycznej oraz wzrost kompetencji językowych.
Tablice interaktywne umożliwiają wyświetlanie dowolnej zawartości komputera, jednak najważniejszą jej cechą jest pełna interakcja z użytkownikiem. Tablice interaktywne są urządzeniami, które świetnie sprawdzają się w szkołach na każdym szczeblu edukacji. Za pomocą tablicy interaktywnej nauczyciel jest w stanie w większym stopniu skupić uwagę uczniów i przekazać im w bardziej przystępny sposób treści programowe.
Wykwalifikowani trenerzy i nauczyciele w Alpha School zademonstrowali, w jaki sposób program komputerowy ActivInspire Studio, wraz z projektorami Promethean, może być wykorzystywany do planowania kreatywnych i interaktywnych lekcji dla nowoczesnych i doświadczonych technologicznie odbiorców. Szkoła oferowała codziennie możliwości korzystania z tych narzędzi indywidualnie i zapewniała możliwość współpracy z innymi w celu tworzenia ciekawych i interaktywnych działań. Ten kurs naprawdę pozwolił wyzwolić kreatywność . Celem szkolenia było także rozwinięcie kompetencji językowych, odświeżenie własnego słownictwa, biegłości językowej, zwrócenie uwagi na praktyczną naukę języka. Pani  Kącka poznała zastosowanie nowych programów oraz narzędzi TIK w nauczaniu i z powodzeniem wykorzystuje je na swoich zajęciach. 
Zajęcia prowadzone w szkole były prowadzone w profesjonalny i przydatny sposób.
Te intensywne dwa tygodnie szkolenia zaowocowały nie tylko podniesieniem kompetencji TIK, językowo – komunikacyjnych, ale również motywowały i utwierdzały w przekonaniu, że ciągle należy doskonalić swoje umiejętności a także wzbogaciły warsztat pracy nauczyciela. Kolejnym krokiem podejmowanym już w szkole będzie dalsze upowszechnianie nabytych doświadczeń oraz przeniesienie zaobserwowanych dobrych praktyk na grunt zawodowy. Mamy nadzieję, że kurs umożliwi skuteczniejsze kształtowanie europejskiej przynależności i tożsamości wśród uczniów oraz postawę tolerancji i otwartości na świat.
 Zobacz całą galerię