Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Dostarczanie dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych

shadow

Uczniowie objęci systemem rekrutacji elektronicznej oryginały dokumentów (świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego z OKE) składają do szkół ponadgimnazjalnych do których zostaną zakwalifikowani w wyniku rekrutacji.
Termin składania ww. dokumentów od 4 do 6 lipca 2018 r. do godziny 14.00.
Niezłożenie dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją ucznia z nauki w szkole i skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.
9 lipca o godzinie 12.00 opublikowane zostaną listy uczniów przyjętych do szkół oraz listy wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych (rozpocznie się etap rekrutacji uzupełniającej).

 Zobacz całą galerię