2014-07-03|Umieszczone w: |przez: KSZ

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium
w ramach „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015”
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie,
ul. Lubomelska 1-3, piętro I, pok. 128, 20-072 Lublin,
osobiście, lub przez pocztę w terminie
od dnia 27 czerwca 2014 r.  do dnia 16 września 2014 r.Regulamin przyznawania i przekazywania stypendium w ramach
„Lubelskiego programu pomocy stypendialnej
dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015” [1]
wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.lubelskie.pl,
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie,
w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu (pok. nr 312, 311C)
 
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Sportu,
ul. Lubomelska 1-3, piętro III, pok. 312, 311C
tel. (81) 44 16 716 lub (81) 44 16 709[1] Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015” Uchwałą Nr XXXI/511/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 marca 2013 r. (DZ. URZ. Województwa Lubelskiego z dnia 29 kwietnia 2013r.
poz. 2350).