2014-05-07|Umieszczone w: G11, |przez: ZetKaCelem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r.


Artykuł pierwszy konstytucji potwierdzał dominującą rolę religii katolickiej.
W drugim zaakcentowano pozycję szlachty, gwarantując jej przyznane dawniej przywileje.
Artykuł trzeci dokumentu potwierdzał prawo mieszczan do samostanowienia w istotnych sprawach, posiadania ziemi oraz przyjmowania ich do stanu szlacheckiego.
Artykuł czwarty utrzymywał poddaństwo chłopów wobec szlachty, przyjmując jednak włościan "pod opiekę prawa i rządu krajowego".
Konstytucja ustanowiła trójpodział władzy. Władzę ustawodawczą miał stanowić dwuizbowy parlament, składający się z Sejmu - 204 posłów spośród szlachty i 24 plenipotentów miast - oraz Senatu (złożonego z biskupów, wojewodów, kasztelanów i ministrów pod przewodnictwem króla).
Władzę wykonawczą miał sprawować król i odpowiedzialny przed Sejmem rząd, zwany Strażą Praw, który tworzył prymas oraz ministrowie policji, pieczęci (spraw wewnętrznych), skarbu, wojny i spraw zagranicznych. Król mógł powoływać ministrów, senatorów, biskupów, oficerów i urzędników, a podczas wojny był wodzem naczelnym armii.
Władzę sądowniczą w państwie powierzano niezależnym trybunałom.
Rozdział szósty dokumentu znosił m.in.liberum veto oraz wprowadzał głosowanie większościowe.  Zlikwidowano wolną elekcję. Wprowadzono dziedziczność tronu.
 
Rocznicowa uroczystość w naszym gimnazjum odbyła się 7 maja 2014 r.  Została przygotowana przez uczniów klas: IA, IIA, IIIA i IIIF pod kierunkiem nauczycieli: pani Urszuli Plis i  pana Konrada Rosołowskiego. Oprawę plastyczną wykonała pani Agnieszka Burdyk.