2013-12-05|Umieszczone w: |przez: KSZ

Lublin, dn. 05.12.2013
 
Ogłoszenie o wynikach postępowania

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkoły i odwożenie ich po zajęciach szkolnych do domu w 2014 roku.
 
Gimnazjum nr 11 w Lublinie ul. Radości 13 na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkoły i odwożenie ich po zajęciach szkolnych do domu w 2014 roku.
 
 Na realizatora zamówienia wybrano:
 
NZOZ KRIO-MED Sp. z o.o.
ul. Prosta 42
25-371 Kielce
 
Oferta ww. wykonawcy została określona, jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w pkt. 13 SIWZ i w ocenie przyznano mu łącznie 100 punktów.
 
Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
 
  1.  P.W. IMPEX-TRANS Mariusz Besztak
Strzeszkowice Duże 311
24-220 Niedrzwica Duża
Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena – 93,31
  1. 196 26 Damel Taxi s.c. K. Statkiewicz, T. Szczykutowicz
Ul. Związkowa 10 p. 27
20-147 Lublin
Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena – 99,64