2013-06-01|Umieszczone w: G11, |przez: ZetKa

Terminarz rekrutacji do gimnazjum

Szczegółowy terminarz rekrutacji zostanie podany po ogłoszeniu terminów przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Czynności Data
 Zapisy kandydatów  
 Składanie oryginałów ukończenia szkoły podstawowej 
 i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej 
 oraz innych wymaganych dokumentów
 
 Ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum                                          

Rekrutacja do Gimnazjum nr 11 odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie Gimnazjum, z uwzględnieniem następującego trybu przyjmowania uczniów do oddziałów integracyjnych, dwujęzycznych, realizujących program DSD I oraz sportowych.

Oddziały integracyjne:
1. Warunkiem objęcia ucznia niepełnosprawnego rekrutacją do klasy integracyjnej jest złożenie następujących dokumentów: aktualnej opinii psychologiczno-pedagogicznej (nie wcześniejszej niż z szóstej klasy szkoły podstawowej), aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Udział w spotkaniu kandydatów z Komisją Kwalifikacyjną.
3. Decyzję o przyjęciu do klasy integracyjnej podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie opinii i orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, oraz opinii Komisji Kwalifikacyjnej w składzie: wychowawca klasy, nauczyciel specjalista, pedagog i psycholog.

Oddziały dwujęzyczne realizujące program DSD I we współpracy z Niemieckim Ministerstwem Oświaty:
  • nauka języka niemieckiego od podstaw z podziałem na grupy, w wymiarze 6 godzin tygodniowo,
  • bezpłatny egzamin zewnętrzny na poziomie B1 - certyfikat językowy wydawany przez Niemieckie Ministerstwo Oświaty,
  • nauka dwóch przedmiotów w j. polskim i j. niemieckim,
  • możliwość kontynuowania nauki języka niemieckiego z programem DSD II w III LO oraz VI LO w Lublinie – egzamin na poziomie C1,  umożliwiający podjęcie studiów w krajach niemieckojęzycznych, co stanowi dodatkowy atut na rynku pracy.
1. Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest co najmniej bardzo dobra ocena zachowania oraz bardzo dobra ocena z języka polskiego i języka obcego lub średnia ocen 5.0 z tych przedmiotów.
2. Decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor w oparciu o opinię Komisji Kwalifikacyjnej, w skład której wchodzi dodatkowo nauczyciel języka obcego.

Oddziały językowo-matematyczne:
1. Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest co najmniej dobra ocena zachowania, bardzo dobra / dobra  ocena z matematyki oraz przystąpienie do testu kwalifikacyjnego z j. angielskiego.
2. Decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor w oparciu o opinię Komisji Kwalifikacyjnej, w skład której wchodzi dodatkowo nauczyciel języka angielskiego i matematyki.

Oddziały językowo-medialne:
1. Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest co najmniej dobra ocena zachowania, bardzo dobra ocena z języka polskiego oraz przystąpienie do testu kwalifikacyjnego z j. angielskiego.
2. Decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor w oparciu o opinię Komisji Kwalifikacyjnej, w skład której wchodzi dodatkowo nauczyciel języka angielskiego.

Oddziały sportowe i profilowane:
1. Kandydaci do tych oddziałów powinni posiadać pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) oraz bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.
2. Rekrutacja obejmuje zaliczenie prób sprawności fizycznej ustalonych przez trenera prowadzącego zajęcia w danej dyscyplinie sportu.
3. Decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor szkoły na wniosek trenera prowadzącego zajęcia z uwzględnieniem wyników prób sprawnościowych.

W roku szkolnym 2014/2015 Dyrektor Gimnazjum nr 11 planuje utworzenie następujących oddziałów:
  • oddziału dwujęzycznego z językiem niemieckim, realizującego program DSD I – umowa o współpracy z Niemieckim Ministerstwem Oświaty oraz umowa z III i VI LO w Lublinie w sprawie kontynuowania programu DSD II,
  • oddziału językowo-matematycznego realizującego język angielski w rozszerzonym zakresie oraz program własny z matematyki realizowany za zajęciach obowiązkowych i dodatkowych,
  • oddziału profilowanego - pływanie,
  • oddziału realizującego język rosyjski w rozszerzonym zakresie - umowa o współpracy z wybranymi lubelskimi szkołami w sprawie promocji kultury i języka rosyjskiego pod patronatem Ambasady Federacji Rosyjskiej,
  • oddziałów integracyjnych,
  • oddziałów ogólnodostępnych.
 

 
Załączniki do pobrania:
1List Dyrektora do Rodziców.pdf
2Podanie do Gimnazjum nr 11 w Lublinie.pdf
3Kwestionariusz przyjęcia ucznia do kl_I.pdf
4Wyciąg ze Statutu Gimnazjum.pdf
Dlaczego warto wybrać Gim11.pdf
Ulotka _ integracja w Gim11.pdf
Ulotka _ wszystko o DSD.pdf