2012-11-24|Umieszczone w: |przez: Krzysztof Szczerba

 Lublin, dn. 21.11.2012
Ogłoszenie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkoły i odwożenie ich po zajęciach szkolnych do domu w 2013 roku.
 
Gimnazjum nr 11 w Lublinie ul. Radości 13 na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkoły i odwożenie ich po zajęciach szkolnych do domu w 2013 roku.
 
Na realizatora zamówienia wybrano:
 
P.W. IMPEX TRANS Mariusz Besztak
Strzeszkowice Duże 311
24-220 Niedrzwica Duża
 
Oferta ww. wykonawcy została określona, jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w pkt. 13 SIWZ i w ocenie przyznano mu łącznie 100 punktów.
 
Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
 
1. NZOZ KRIO-MED. Sp. z o.o.
ul. Warszawska 214
25-414 Kielce
Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena – 82,85
 
2. P.H.U. Jan Kostruba
Ul. Traugutta 39
20-040 Świdnik
Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena – 53,90
 
Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

1. RADIO TAXI „Kurier Lubelski – Damel 9626”

 
Załączniki do pobrania:
Ogłoszenie o wynikach postępowania.pdf