2012-08-24|Umieszczone w: G11, |przez: Krzysztof Szczerba

Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna" dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje następującym uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę:
uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych:
a) słabowidzącym,
b) niesłyszącym
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
d) uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 
Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły.
Termin składania wniosków  z dołączonym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do dnia 4 września 2012 roku.