2011-11-10|Umieszczone w: G11, |przez: Krzysztof Szczerba

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.gim11.lublin.pl/


Lublin: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkoły i odwożenie ich po zajęciach szkolnych do domu w 2012 roku.
Numer ogłoszenia: 373822 - 2011; data zamieszczenia: 10.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gimnazjum Nr 11 , ul. Radości 13, 20-530 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 5279695, faks 81 5279695.

·         Adres strony internetowej zamawiającego:www.gim11.lublin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkoły i odwożenie ich po zajęciach szkolnych do domu w 2012 roku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozowa polegająca na dowożeniu uczniów niepełnosprawnych do szkoły i odwożeniu ich po zajęciach szkolnych do domu w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012. Transport będzie odbywał się w dniach zajęć szkolnych, 5 razy w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku. Usługa obejmuje łącznie do 186 dni wykonywania niniejszego zamówienia. W przypadku zmian dni, w których odbywać się będą zajęcia lekcyjne nastąpi zmiana dni, w których wykonywane będą przejazdy. Godziny przewozu uczniów (umożliwiające dotarcie na wyznaczony czas) zostaną ustalone przez dyrektora szkoły. Postępowanie dotyczy przewozu uczniów z następujących ulic Lublina: Paderewskiego, Żołnierska, Jankowskiego, Judyma, Głęboka, Ochotnicza, Herbowa, K. Rogera, Smyczkowa, Czechowska, Platanowa, Sekutowicza, Tumidajskiego do Gimnazjum nr 11 przy ul. Radości 13 i z powrotem. Dzienna trasa przejazdu obejmuje łącznie 170 km. Przewozowi - na dzień wszczęcia postępowania - podlega 13 uczniów oraz opiekun..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Nie ma wymogu wnoszenia wadium przez wykonawców.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca jest zobowiazany wykazać, iż posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (nadaną w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - t.j. Dz.U. 2007 nr 125 poz. 874 z późn. zm.)

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykaz przewozów osób wraz z dokumentami potwierdzajacymi, że usługi zostały wykonane należycie. Wykaz certyfikatów, szkoleń kierowców z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykaz pojazdów oraz kserokopie poświadczone za zgodność przez Wykonawcę aktualnych badań technicznych pojazdów, polisy OC i NW.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykaz kierowców wraz z ich kserokopiami praw jazdy potwierdzonymi za zgodność przez Wykonawcę.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana strony umowy tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów. 2. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (w tym cen jednostkowych) brutto, w przypadku zmiany przepisów obowiązujących dot. podatku VAT. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu usługi, bądź wprowadzenie nowego podwykonawcy. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany trasy i ilości km w przypadku wystąpienia okoliczności (niezależnych od stron umowy) wymagających jej dokonanie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gim11.lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gimnazjum nr 11 20-530 Lublin ul. Radości 13.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:25.11.2011 godzina 09:30, miejsce: Gimnazjum nr 11 20-530 Lublin ul. Radości 13 Sekretariat szkoły.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
Załączniki do pobrania:
SWIZ2012.pdf
Zał. nr 1 do umowy.pdf
Załącznik nr 1.pdf
Załącznik nr 2.pdf
Załącznik nr 3.pdf
Załącznik nr 4.pdf
Załącznik nr 5.pdf