2016-10-26|Umieszczone w: |przez: KSZ

Instrukcja przewozu uczniów uprawnionych ustawowo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu z domu do publicznych szkół/ośrodków oraz do publicznych przedszkoli/publicznych innych form wychowania przedszkolnego i z powrotem do domów, na terenie Gminy Lublin

§ 1
Przepisy ogólne

 1. Organizatorem przewozu uczniów, w szczególności niepełnosprawnych,  zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, uprawnionych na podstawie art. 14a ust. 3 i ust. 4 i art. 17 ust. 3
  pkt 1, ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”  do nieodpłatnego transportu i opieki do i z – publicznych: szkół, ośrodków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „szkołą” -  jest Gmina Lublin.
 2. Koordynatorem organizacji przewozów jest Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie – zwany dalej ZTM, a przewoźnikiem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. w Lublinie, zwane dalej zamiennie „MPK” lub „przewoźnikiem”
 3. Okres organizacji przewozów obejmuje dni nauki szkolnej/wychowania przedszkolnego w roku szkolnym.
 4. Usługi przewozu uczniów, o których mowa w ust. 1 wraz z zapewnieniem wymaganej opieki będą wykonywane na trasie dom – szkoła – dom.
 5. W uzasadnionych wypadkach jeżeli nie wymaga to zmiany trasy przejazdu lub uruchomienia dodatkowego kursu dopuszcza się dowiezienie/odwiezienie ucznia do innego miejsca docelowego.
 6. Miejsca dowozu uczniów z domu do szkoły, zwane dalej „miejscami dowozu” oraz miejsca odbioru uczniów ze szkoły, zwane dalej „miejscami odbioru” oznaczone są
  w harmonogramie przewozów.
 7. Przewozy odbywają się na podstawie harmonogramu przewozów, zwanego dalej „harmonogramem”, ustalonego przez przewoźnika z dyrektorem danej szkoły lub osobą upoważnioną przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii rodziców/opiekunów prawnych uczniów.
 8. Podane w harmonogramie przewozu uczniów terminy godzinowe są obowiązujące dla wszystkich stron realizowanego zadania.
 9. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość maksymalnie 5 minutowego oczekiwania w miejscu odbioru lub dowozu ucznia. W przypadku takich zdarzeń opiekun w pojeździe lub rodzic czy też opiekun prawny ucznia bądź osoba przez nich upoważniona ma obowiązek wzajemnego kontaktu telefonicznego celem ustalenia dalszego toku postępowania. Brak kontaktu ze strony rodzica/opiekuna prawnego bądź osoby przez nich upoważnionej skutkuje maksymalnie 5 minutowym oczekiwaniem i odjazdem z miejsca odbioru lub dowozu ucznia.

§ 2
Zmiany w harmonogramie przewozów

 1. Rodzice/opiekunowie prawni oraz szkoła mogą zgłaszać propozycje zmian do harmonogramu.
 2. W przypadku stałych zmian harmonogramu wynikających ze zmiany organizacji pracy szkoły np. zmiany godzin rozpoczęcia lub zakończenia zajęć lekcyjnych, zmiany miejsca odbywania zajęć, osoba odpowiedzialna w szkole za organizację dowożenia zgłasza je do przewoźnika co najmniej na 14 dni przed planowanym wejściem w życie zmian.
 3. W przypadku doraźnych zmian harmonogramu wynikających ze zmiany organizacji pracy szkoły (np. wcześniejszego zakończenia w danym dniu zajęć dydaktycznych, zmiany miejsca odbioru ucznia) osoba upoważniona przez dyrektora szkoły natychmiastowo  informuje o tym  przewoźnika.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia zgłaszają ewentualne uwagi do harmonogramu bezpośrednio do przewoźnika. W zgłoszeniu należy wskazać: imię, nazwisko i adres przewożonego ucznia, skrót dotyczący szkoły do której jest dowożony oraz postulowaną zmianę.
 5. Uwagi do harmonogramu, o których mowa w ust. 4 nie obejmują:
    1) zmiany godzin dowozu i odbioru ucznia ze szkoły, ustalonych zgodnie z § 1 ust. 7 niniejszej instrukcji,
    2) zmian wynikających ze zmiany organizacji pracy szkoły określonych w § 2 ust. 2 i ust. 3 niniejszej instrukcji,
    2) zmiany kolejności tras dowozów i odbiorów ucznia.
 6. Zmiany harmonogramu określone w ust. 4, które powodowałyby zwiększenie ilości wykonywanych przez przewoźnika wzkm podlegają zaopiniowaniu przez ZTM.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia propozycji zmian, o których mowa w ust. 4 wchodzą one w życie w najbliższym możliwym (z uwagi na konieczność zmiany harmonogramu) terminie.
 8. Propozycje zmian do harmonogramu określone w ust. 2 – 4 zmiany mogą być zgłaszane pisemnie na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o. o.,
  ul. A. Grygowej 56, 20 – 240 Lublin lub drogą elektroniczną na adres e-mail: komunikacjadlaniepelnosprawnych@mpk.lublin.pl.

§ 3
Uczeń

 1. Z przewozów mogą korzystać uczniowie, co do których wnioski o organizację bezpłatnego dowozu zostały pozytywnie zweryfikowane przez szkołę i zakwalifikowane do realizacji.
 2. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w miejscach wyznaczonych przez opiekunów w pojeździe i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.
 3. Uczniom podczas jazdy nie wolno:
  1) wsiadać i wysiadać z pojazdu bez zgody opiekuna przewozu,
  2) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,
  3) zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie    bezpieczeństwa jadących w nim osób,
  4) żądać zatrzymania pojazdu w miejscu do tego nie przeznaczonym,
  5) rozmawiać z kierowcą,
  6) dokonywać zniszczeń w pojeździe.
 4. W przypadku zachowania ucznia w pojeździe stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa jadących w nim osób i braku możliwości zapewnienia     bezpieczeństwa przez opiekuna przewozu, pojazd zatrzymuje się w najbliższym    możliwym ze względu na warunki ruchu drogowego miejscu, a następnie wzywane jest pogotowie ratunkowe celem udzielenia uczniowi pomocy medycznej, a w razie potrzeby policja lub straż miejska. Opiekun przewozu informuje o zdarzeniu rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
 5. W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 4 szkoła zasięga informacji od rodzica/opiekuna prawnego czy stan zdrowia dziecka pozwala na kontynuację dowożenia w kolejnych dniach. O dokonanych ustaleniach szkoła informuje niezwłocznie ZTM oraz przewoźnika.
 6. Jeżeli stan zdrowia dziecka nie pozwala na kontynuację dowożenia, ulega ono zawieszeniu do czasu przekazania przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia informacji do przewoźnika o wznowieniu dowożenia. Wznowienie dowożenia nie wymaga składania powtórnego wniosku o objęcie ucznia dowożeniem.
 7. W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 4 i braku możliwości kontynuacji dowożenia w dotychczasowy sposób szkoła oraz przewoźnik konsultują z rodzicem ewentualną zmianę sposobu dowożenia. O dokonanych ustaleniach przewoźnik niezwłocznie informuje na piśmie ZTM.
 8. Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z pojazdu tylko w miejscach ustalonych przez przewoźnika z dyrektorem szkoły w harmonogramie. Miejsca te są oznaczone
  w harmonogramie jako „miejsca dowozu” i „miejsca odbioru”.
 9. Uczniowie zobowiązani są być punktualnie o wyznaczonej godzinie w ustalonym miejscu odbioru ucznia. W przypadku braku ucznia o wyznaczonej godzinie i braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia lub osobami przez nich upoważnionymi, kierowca jest obowiązany do 5 minutowego oczekiwania na ucznia. Po bezskutecznym upływie tego czasu, kierowca będzie kontynuował realizację kursu.  
 10. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku i innych nieszczęśliwych zdarzeń.
 11. Uczniowie po przyjeździe na teren szkoły są przez opiekuna przewozu   przekazywani pod opiekę pracownika szkoły upoważnionego w tym celu przez dyrektora szkoły.
 12. Uczniowie powracający do domu oczekują na pojazd na terenie szkoły w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły i po podstawieniu przez przewoźnika pojazdu są przekazywani przez upoważnionego przez dyrektora pracownika pod opiekę opiekuna przewozu.
 13. Jeżeli wystąpi wcześniejsze w danym dniu zakończenie zajęć szkolnych uczniowie oczekują wraz z upoważnionym przez dyrektora pracownikiem na pojazd na terenie szkoły w miejscu do tego wyznaczonym, a w/w pracownik informuje o tym natychmiastowo przewoźnika, który w miarę możliwości realizuje kurs wcześniej niż w ustalonym harmonogramie.
 14. Jeżeli wystąpi późniejsze w danym dniu rozpoczęcie zajęć szkolnych pracownik odpowiedzialny w szkole za organizację dowozu informuje o tym natychmiastowo przewoźnika, który w miarę możliwości realizuje kurs później niż w ustalonym harmonogramie. O ewentualnej zmianie rodzic/opiekun prawny informowany jest przez w/w pracownika szkoły.
 15. W przypadku uczniów korzystających z wózków inwalidzkich, wózek powinien być wyposażony w pasy bezpieczeństwa.
 16. Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszej Instrukcji  oraz do poleceń opiekunów przewozu lub kierowcy.

§ 4
Rodzice/opiekunowie prawni

 1. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów, wyrażający chęć skorzystania z bezpłatnego przewozu  uczniów z miejsca dowozu z domu  do szkoły i z miejsca odbioru ze szkoły do domu, organizowanego przez Gminę Lublin, składają w szkole do której uczeń uczęszcza wniosek o objęcia go przewozem z podaniem danych  istotnych dla właściwej organizacji przewozu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i ucznia, w celach związanych z przewozem.
 2. W przypadku pisemnego upoważnienia przez rodziców/opiekunów prawnych innych pełnoletnich  osób do odbioru ucznia  do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć zgodę w/w osób na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przewozem ucznia.
 3. W przypadku  zamiaru kontynuacji dowożenia ucznia w kolejnym roku szkolnym rodzic/opiekun prawny ucznia składa w terminie określonym przez szkołę w szkole do której uczęszcza uczeń pisemne oświadczenie o kontynuacji dowożenia
  i aktualności danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1. Zgody na przetwarzanie danych osobowych osób, o których mowa w ust. 2 zachowują ważność.
 4. W przypadku  pozytywnej weryfikacji przedłożonego oświadczenia, o którym mowa w  ust. 3 pod kątem dalszego spełniania przez ucznia warunków ustawowych do objęcia bezpłatnym przewozem, szkoła przesyła do ZTM kserokopię oświadczenia wraz z wypełnionymi tabelami zbiorczymi dotyczącymi dowozu ucznia.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów dochodzących z miejsca zamieszkania  do miejsca dowozu,  aż do momentu przekazania ucznia opiekunowi przewozu w pojeździe oraz powracających po zajęciach, od momentu odebrania ucznia od opiekuna przewozu w miejscu odbioru.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w pojeździe (w postaci przywrócenia pierwotnego stanu i użyteczności lub rekompensaty pieniężnej). W przypadku nie uregulowania niniejszego zobowiązania w ciągu miesiąca od wystąpienia zdarzenia przewoźnik może dochodzić odszkodowania na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani własnym staraniem i na własny koszt zapewnić dzieciom powrót ze szkoły, w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach nie objętych realizacją podstawy programowej, czy innych zajęciach obowiązkowych, które nie zostały wcześniej zgłoszone przez szkołę do MPK, odbywających się poza godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach.
 8. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia,  bądź upoważnione przez nich osoby, z uwzględnieniem ust. 11, zobowiązani są do odbioru ucznia z miejsca odbioru.
 9. Z uwzględnieniem ust. 11 w przypadku dowiezienia ucznia w ustalone miejsce odbioru i braku osoby uprawnionej do odbioru ucznia oraz niemożności skontaktowania się opiekuna przewozu  z osobą uprawnioną do odbioru ucznia, kierowca oczekuje 5 minut a następnie kontynuuje kurs a po jego zakończeniu opiekun przewozu ponownie próbuje skontaktować się z osobą uprawnioną do odbioru ucznia. W przypadku braku kontaktu z osobą uprawnioną do odbioru ucznia, opiekun przewozu kontaktuje się ze szkołą, z której odebrał ucznia, a następnie uczeń jest dowożony do w/w szkoły. W przypadku braku możliwości zaopiekowania się uczniem przez szkołę uczeń jest odwożony do Policyjnej Izby Dziecka w Lublinie, ul. Wyżynna 18 i przekazywany pod opiekę funkcjonariuszy policji.
 10. W przypadkach powtarzającego się (co najmniej dwukrotnego) nieodebrania ucznia, wymienionych w  ust. 7,  rodzice/opiekunowie prawni są obowiązani do pokrycia przewoźnikowi dodatkowych kosztów przejazdu ucznia na trasie innej niż
  w harmonogramie, dotyczącej przejazdu ze szkoły do domu, z wyjątkiem wystąpienia zdarzeń losowych niezależnych od rodzica/opiekuna prawnego.
 11. W przypadku uczniów, którzy ukończyli 13 rok życia, u których nie występują widoczne przeciwwskazania medyczne, dopuszcza się możliwość samodzielnego udania się ucznia z domu do miejsca dowozu  oraz  z miejsca odbioru do domu  - po  złożeniu przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia oświadczenia we wniosku o objęcie ucznia przewozem, że uczeń nie wymaga odprowadzania z domu do miejsca dowozu  oraz przyprowadzania z miejsca odbioru do domu przez osobę dorosłą. Przepis powyższy stosuje się analogicznie w przypadkach upoważnienia dzieci, które ukończyły 13 lat życia do odprowadzania ucznia z domu do miejsca dowozu oraz z miejsca odbioru do domu.
 12. W przypadku wystąpienia  konieczności odwołania dowozu/odwozu ucznia do lub ze szkoły, rodzic/opiekun prawny natychmiastowo informuje o tym opiekuna przewozu wysyłając smsa na nr tel. kontaktowego opiekuna.
 13. Informacja, o której mowa w ust. 12 powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres przewożonego ucznia, okres w którym nie będzie korzystał z przewozów, skrót  dotyczący szkoły, a w przypadku odwołania pojedynczych kursów wskazanie, czy odwołanie dotyczy kursu porannego czy popołudniowego.
 14. W przypadku rezygnacji z dowożenia, rodzic/opiekun prawny powiadamia o tym pisemnie osobę odpowiedzialną w szkole za organizację dowożenia z co najmniej
  7 dniowym wyprzedzeniem.
 15. W przypadku zmiany danych istotnych dla organizacji dowożenia zawartych we wniosku
  o objęcie dowożeniem (w szczególności: adresu zamieszkania ucznia, zmiany opiekuna prawnego, osoby upoważnionej przez rodziców do odbioru dziecka) rodzic/opiekun prawny powiadamia o tym pisemnie ZTM.

§ 5
Przepisy końcowe

 1. Niniejsza Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej poszczególnych szkół, ZTM i MPK.
 2. Zmiany niniejszej Instrukcji  wymagają zachowania formy pisemnej oraz  wcześniejszego  poinformowania  Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin i MPK.
 3. Instrukcja wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr 91/2016 Dyrektora ZTM w Lublinie z dnia 13.10.2016r. i podlega ogłoszeniu na stronach internetowych szkół, MPK i ZTM.

 
Załączniki do pobrania:
Zarzadzenie_w_sprawie_zasad_przewozu_uczniow.pdf