Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Informacje o świetlicy

shadow


"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

J. Korczak

 

Świetlica w Szkole Podstawowej nr 28 czynna jest w godzinach 6.15 - 16.45.

Znajduje się w segmencie C na parterze. Zajmuje trzy przestronne, bardzo dobrze wyposażone sale oraz salę do gier.

Dzieci mają możliwość korzystania z biblioteki i czytelni szkolnej, mają dostęp do komputerów, z których mogą korzystać pod okiem nauczyciela informatyki.

Prowadzone są dla nich zajęcia artystyczne, ruchowe i inne - doskonalące ich talent i rozwijające zainteresowania.


Organizowane są zabawy taneczne, konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy okolicznościowe.

Dzieci mogą dużo czasu poświęcić na zabawę - świetlica posiada duży wybór zabawek, gier dydaktycznych, filmów dla dzieci (przyrodniczych, fabularyzowanych, kreskówek, itp.)Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy SP nr 28

 1. Dzieci zapisane do świetlicy po przyjściu do szkoły i przebraniu się w szatni zgłaszają się do świetlicy, do grupy do której zostały przypisane.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za dzieci, które po przyjściu do szkoły nie zgłosiły się do świetlicy.
 3. Dziecko po przyjściu do świetlicy, zgłasza swoją obecność wychowawcy świetlicy.
 4. Uczeń, który ukończył 7 lat (dzieci młodsze na pisemną prośbę rodziców) mogą samodzielnie wyjść ze świetlicy do szatni wyłącznie po wezwaniu go przez video domofon, przez osobę upoważnioną.
 5. Dziecko może być odbierane ze świetlicy tylko przez osoby upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów) wskazane w „karcie zgłoszenia”. W przypadku odbierania dzieci przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność za powrót dziecka ponoszą rodzice (prawni opiekunowie).
 6. Osobą uprawnioną bieżących do kontaktów z rodzicami (prawnymi opiekunami) jest wychowawca świetlicy.
 7. Dziecko może być odbierane ze świetlicy tylko przez osoby upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów), wskazane w "Karcie zgłoszeniowej". W przypadku odbierania dzieci przez osoby niepełnioletnie odpowiedzialność na powrót dziecka ponoszą rodzice (prawni opiekunowie).
 8. W przypadku odbierania dziecka przez osoby niewymienione w „Karcie zgłoszeniowej”, muszą one posiadać pisemne upoważnienie, czytelnie podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów), ze wskazaniem dokładnego dnia i godziny oraz danych osoby jednorazowo upoważnionej lub posiadać pisemną informację w zeszycie kontaktowym. Upoważnienie zostaje u wychowawcy.
 9. Uczniowie nie mogą opuścić świetlicy na podstawie rozmowy telefonicznej z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 10. Uczniowie nie mogą opuścić świetlicy na podstawie rozmowy telefonicznej z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 11. W wyjątkowych sytuacjach wychowawca świetlicy, po uprzednim kontakcie telefonicznym z rodzicami (prawnymi opiekunami), może wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodziców. Osoba ta zobowiązana jest złożyć pisemne oświadczenie o odbiorze dziecka (podając swoje imię i nazwisko oraz podpisując się czytelnie). Wychowawca ponadto ma obowiązek zweryfikowania prawdziwości napisanych danych z dokumentem potwierdzającym tożsamość danej osoby.
 12. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) pracownicy szkoły umożliwiają korzystanie z wind znajdujących się w szkole.
 13. Samodzielny powrót dziecka do domu ze świetlicy możliwy jest wyłącznie po złożeniu przez rodziców (prawnych opiekunów) pisemnego oświadczenia zawierającego informację o dacie i godzinie wyjścia dziecka.Oświadczenie można złożyć, jako osobny dokument, który pozostaje w świetlicy lub może być dołączone do „Karty zgłoszeniowej”. Informacja zawiera deklarację o przejęciu odpowiedzialności za dziecko przez rodziców (prawnych opiekunów), po opuszczeniu świetlicy.
 14. Uczeń odebrany ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu po raz drugi przyjęty.
 15. W czasie zebrań klasowych świetlica nie zapewnia opieki dzieciom, które: -tego dnia zostały już odebrane ze świetlicy oraz dzieciom nie uczęszczająym do świetlicy .
 16. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy: 6:15 – 16:45. Wychowawca pozostaje z dzieckiem do momentu odebrania go przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osoby upoważnione. O niepunktualnym odebraniu dziecka informowany jest dyrektor szkoły.
 17. W przypadku braku możliwości kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowawca świetlicy postępuje zgodnie z procedurą obowiązującą w szkole.
 18. W przypadku wątpliwości dotyczących stanu trzeźwości osób odbierających dziecko, wychowawcy świetlicy postępują zgodnie z obowiązującymi w SP 28 procedurami.Zobacz całą galerię