Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Informacje o świetlicy

shadow


"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

J. Korczak

 

Świetlica w Szkole Podstawowej nr 28 czynna jest w godzinach 6.15 - 16.30.

Znajduje się w segmencie C na parterze. Zajmuje trzy przestronne, bardzo dobrze wyposażone sale.

Dzieci mają możliwość korzystania z biblioteki i czytelni szkolnej, mają dostęp do komputerów, z których mogą korzystać pod okiem nauczyciela informatyki.

Prowadzone są dla nich zajęcia artystyczne, ruchowe i inne - doskonalące ich talent i rozwijające zainteresowania.


Organizowane są zabawy taneczne, konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy okolicznościowe.

Dzieci mogą dużo czasu poświęcić na zabawę - świetlica posiada duży wybór zabawek, gier dydaktycznych, filmów dla dzieci (przyrodniczych, fabularyzowanych, kreskówek, itp.)Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy SP nr 28

 1. Dzieci zapisane do świetlicy po przyjściu do szkoły i przebraniu się w szatni zgłaszają swoją obecność dyżurnemu wychowawcy świetlicy.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za dzieci, które po przyjściu nie zgłosiły się do świetlicy.
 3. Uczeń, który ukończył 7 lat (dzieci młodsze na pisemną prośbę rodziców) mogą samodzielnie wyjść ze świetlicy do szatni wyłącznie po wezwaniu przez wideodomofon przez osobę upoważnioną.
 4. Dziecko może być odbierane ze świetlicy tylko przez osoby upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów) wskazane w „karcie zgłoszenia”. W przypadku odbierania dzieci przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność za powrót dziecka ponoszą rodzice (prawni opiekunowie).
 5. W przypadku odbierania dziecka przez osoby niewymienione w „karcie zgłoszenia” muszą one posiadać pisemne upoważnienie czytelnie podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów), ze wskazaniem dnia, godziny i danych osoby jednorazowo upoważnionej lub posiadać pisemną informację w zeszycie kontaktowym. Upoważnienie zostaje u wychowawcy.
 6. Uczniowie nie mogą opuścić świetlicy na podstawie rozmowy telefonicznej z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 7. W wyjątkowych sytuacjach wychowawca świetlicy, po uprzednim kontakcie telefonicznym z rodzicami (prawnymi opiekunami), może wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodziców. Osoba ta zobowiązana jest złożyć pisemne oświadczenie o odbiorze dziecka (podając swoje dane z dowodu osobistego i podpisując się czytelnie). Wychowawca ma obowiązek sprawdzenia prawdziwości danych z dokumentem potwierdzającym tożsamość danej osoby.
 8. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) pracownicy szkoły umożliwiają korzystanie z wind znajdujących się w szkole.
 9. Samodzielny powrót dziecka do domu ze świetlicy możliwy jest wyłącznie po złożeniu przez rodziców (prawnych opiekunów) pisemnego oświadczenia zawierającego informację o dacie i godzinie wyjścia dziecka oraz deklarację o przejęciu odpowiedzialności przez rodziców (prawnych opiekunów) za dziecko po opuszczeniu świetlicy. Oświadczenie może być złożone jako osobny dokument, który pozostaje w świetlicy, w zeszycie kontaktowym, lub może być dołączone do „karty zgłoszenia”.
 10. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy: 6:15 – 16:30. Wychowawca pozostaje z dzieckiem do momentu odebrania go przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osoby upoważnione. O niepunktualnym odebraniu dziecka informowany jest dyrektor szkoły.
 11. W przypadku braku możliwości kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowawca świetlicy postępuje zgodnie z procedurą obowiązującą w szkole.
 12. W przypadku wątpliwości dotyczących stanu trzeźwości osób odbierających dziecko, wychowawcy świetlicy postępują zgodnie z procedurami obowiązującymi w SP 28.

 
Procedura elektronicznej rejestracji uczniów w świetlicy szkolnej:
1. W świetlicy szkolnej obowiązuje elektroniczny rejestr uczniów.
2. Każdy uczeń zobowiązany jest nosić ze sobą identyfikator.
3. Wyjście i przyjście każdego ucznia ze świetlicy na zajęcia lekcyjne i wszystkie zajęcia pozalekcyjne jest odnotowane w systemie elektronicznym.
4. Uczeń samodzielnie, podczas przyjścia do sali lub opuszczania sali na wskazane zajęcia, przykłada identyfikator do czytnika (nie uwględniamy wyjść do toalety).
5. Brak identyfikator lub awarię czytnika (brak zmiany koloru światełka czytnika na zielony) uczeń zgłasza wychowawcy w świetlicy szkolnej.Zobacz całą galerię