Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Status prawny biblioteki szkolnej

Analiza podstaw prawnych funkcjonowania  biblioteki szkolnej
Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie

1. Wybrane akty prawne dotyczące funkcjonowania bibliotek szkolnych:

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329, nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. nr 28, poz. 153 i nr 141, poz. 943. Zmiany : DzU z 1998 r. nr 117, poz. 759, nr 162, poz. 1126).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 1997 r. nr 56, poz. 357 oraz z 1998 r. nr 106, poz. 668 i nr 162, poz. 1118, zm. 2000 r. nr 12, poz. 136).
 • Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (DzU nr 85, poz. 539, zm.DzU 1998 nr 106, poz. 668).
 • Ustawa z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (DzU 1998 r. nr 162, poz. 1122 oraz DzU 1999 r. nr 41, poz. 412).
 • Ustawa z 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (DzU 1998 r. nr 106, poz. 668).
 • Ustawa z 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (DzU nr 133, poz. 872).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 1997 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli (DzU 1997 r. nr 29, poz. 160, DzU 1998 r. nr 39, poz. 229, zm. DzU 1999 r. nr 27, poz. 248).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i terminów dostosowania działalności dotychczasowych szkół podstawowych do wymogów nowego systemu szkolnego oraz tworzenia gimnazjów (DzU nr 14, poz. 124).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum (DzU nr 14, poz. 131).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (DzU nr 14, poz. 128 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej i kształcenia ogólnego (DzU nr 14, poz. 129 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 grudnia 1999 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (DzU nr 111, poz. 1284 oraz z 2000 r. nr 6, poz. 74).

2. Zasady prowadzenia dokumentacji, technikę biblioteczną regulują ogólnobiblioteczne  zarządzenia i normy, takie jak:

 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (DzU nr 93 poz. 1077)
 • Polska Norma PN-N-01152-1: 1982 Opis bibliograficzny. Książki.
 • Polska Norma PN-N-01152-1/ Al.: 1997 Opis bibliograficzny. Książki (Zmiana Al.)
 • Polska Norma PN-N-01152-7: 1985 Opis bibliograficzny. Dokumenty dźwiękowe.
 • Polska Norma PN-N-01152-12: 1994 Opis bibliograficzny. Filmy.
 • Polska Norma PN-N-01229: 1998 Hasło opisu bibliograficznego. Hasło osobowe.
 • Polska Norma PN-N-01152-2: 1997 Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe.

3. Biblioteka szkolna w świetle paragrafów Statutu Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie.

 • § 32 statutu szkoły określa ogólne funkcje biblioteki szkolnej.
 • § 33 statutu szkoły mówi o tym, kto może korzystać ze zbiorów biblioteki szkolnej.
 • § 34 statutu szkoły określa szczegółowe zadania biblioteki szkolnej.
 • § 35 statutu szkoły  określa godziny pracy biblioteki.
 • § 36 statutu szkoły dotyczy organizacji biblioteki : lokalu, rodzajów i rozmieszczenia zbiorów oraz finansowania wydatków.
 • § 37 statutu szkoły określa zadania i obowiązki nauczyciela – bibliotekarza.

4. Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie w świetle przepisów własnego regulaminu opracowanego przez nauczycieli – bibliotekarzy tejże szkoły i znajdującego się w eksponowanym miejscu zajmowanego przez nią lokalu.REGULAMIN BIBLIOTEKI
 

 1. Z biblioteki korzysta się w dniach i godzinach do tego wyznaczonych.
 2. W bibliotece obowiązuje cisza.
 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice uczniów oraz osoby upoważnione przez dyrektora szkoły.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki.
 5. Nie wypożyczamy do domu książek z księgozbioru podręcznego, czasopism oraz zbiorów audiowizualnych.
 6. Termin zwrotu książek wynosi:
  - 2 tygodnie dla lektur
  - 1 miesiąc dla pozostałych książek.
 7. W wyjątkowych wypadkach bibliotekarz może przedłużyć czas na jaki wypożyczona jest książka.
 8. Wypożyczone książki muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 9. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 10. Czytelnik, który zniszczy lub zgubi książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości książki zagubionej.
 11. Biblioteka prosi o dostarczenie materiałów piśmienniczych za:
  - zniszczenie kodu kreskowego książki - o wartości 1.0 zł
  - zniszczenie lub zagubienie legitymacji bibliotecznej - o wartości 2.0 zł
 12. W przypadku zmiany szkoły (lub zmiany miejsca pracy nauczyciela) czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką.

 

Opracowanie: Ewa Pawłowska-Pecka

 

 Zobacz całą galerię