Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Kalendarz roku szkonego 2011-2012

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

    01    września   2011 r.

 

(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia MENiS z dnia 18.04. 2002 r.        w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46,  poz. 432, z późn. zm.)

 

2.

Zimowa przerwa świąteczna

     23 - 31   grudnia    2011 r.

 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENiS  z dnia 18.04. 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46,  poz. 432, z późn. zm.)

 

 

3.

 

Zakończenie I semestru

      27   stycznia    2012 r.

 

4.

Ferie zimowe:

      30 stycznia  –  12 lutego    2012 r.

 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS  z dnia 18.04. 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

      5 – 10  kwietnia   2012 r.

 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MENiS z dnia 18.04.2002 r . w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

6.

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej

( klasy VI )
 

    próbny  -  16 listopada 2011 r. 

 

     właściwy – 3 kwietnia 2012 r. 

(podstawa prawna: § 33 rozporządzenia MEN i S  z dnia 30.04. 2007 r.w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania  uczniów

 i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

 

7.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
   

    - humani., matema.-przyrodnicza,

      z jęz. obcego nowożytnego

 

 

   próbny   -  

 

  właściwy  -  24, 25, 26 kwietnia 2012 r.

 

 8.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szk. 2011/2012

   1 listopada 2011 r.

   11 listopada 2011 r.

    6 stycznia 2012 r.

    1 i 3 maja 2012 r.

    7 czerwca 2012 r.

 

 9.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2011/12

    31 października 2011 r.

    3 kwietnia 2012 r.    24, 25, 26 kwietnia 2012 r.

     2 maja 2012 r.

 

10.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych

 

    29 czerwca 2012 r.

 (podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN i S  z dnia 18.04 2002 r.

 w sprawieorganizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm)

 

11.

Ferie letnie

   30 czerwca 2012 r. – 31 sierpnia 2012 r. 

(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MENiS  z dnia 18.04. 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z p. zm.)

 

                                                                                                                                                                    

 Zobacz całą galerię