Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Zasady rekrutacji

Szkoła Podstawowa nr 28 w Lublinie im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej
w roku szkolnym 2010/2011 realizuje projekt

„Mogę więcej, mogę wszystko”

Logo projektu

Rekrutację do projektu prowadzi Biuro Projektu mieszczące się w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie im.  Synów Pułku Ziemi, przy ul. Radości 13 w Lublinie od dnia 10.09.2010 r. do 17.09.2010r.

                                      Godziny pracy biura:
                                                                  poniedziałek: godz. 14.00 - 15.30
                                                                  wtorek:         godz. 14.00 - 15.30
                                                                  środa:           godz. 14.00 - 15.30
                                                                  czwartek:      godz. 14.00 - 15.00
                                                                  piątek:          godz. 13.00 - 14.00
                                                           Biuro mieści się w sali 24A na I piętrze

 • Kandydaci składają osobiście lub poprzez osoby trzecie następujące dokumenty rekrutacyjne:

-       wypełnioną Kartę Zgłoszeniową, podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata (ucznia)

-       wypełnioną Zgodę na Przetwarzanie Danych Osobowych dla potrzeb Projektu.

 • Rekrutacja odbywa się w kilku etapach:

-       I etap: Wypełnienie dokumentów przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów oraz dostarczenie ich do Biura Projektu  najpóźniej do dnia 17.09.2010 roku.

-       II etap: Weryfikacja dokumentów pod względem formalnym.

-       II etap: Weryfikacja listy zgłoszonych kandydatów z aktualną listą uczniów szkoły.

-       IV etap: Sporządzenie list kandydatów na poszczególne rodzaje zajęć oraz weryfikacja spełniania dodatkowych kryteriów kwalifikacyjnych poprzez analizę wymogów wskazanych w  § 3 pkt. 2 Regulaminu projektu. Sporządzenie pisemnych list kandydatów spełniających dodatkowe kryteria kwalifikacyjne.

-       V etap: Wydanie decyzji o zakwalifikowaniu poszczególnych kandydatów do udziału w Projekcie.

 • Kwalifikacji kandydatów do uczestnictwa w projekcie dokonuje Komisja Rekrutacyjna złożona z 3 członków personelu projektu.

 • Komisja kwalifikuje kandydatów do momentu wyczerpania limitu wolnych miejsc.

 • Komisja kwalifikuje kandydatów spełniających kryteria kwalifikacyjne określone w par. 3 pkt. 2 Regulaminu projektu.

 • Kandydaci są kwalifikowani do projektu poprzez zakwalifikowanie do poszczególnych grup zajęciowych, przy zachowaniu określonych w projekcie limitów.

 • Każdy z uczniów uczestniczy w jednej formie zajęć pozalekcyjnych zgodnie ze swoimi potrzebami i zainteresowaniami, w miarę wolnych miejsc uczniowie będą zapisywani na dodatkowe formy zajęć.

 • W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających kryteria kwalifikacyjne przewyższa limit dostępnych miejsc w grupach zajęciowych, Komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne stosując kryteria dodatkowe zawarte w  § 3 pkt. 3 oraz kryterium kolejności zgłoszeń.

 • Po wyczerpaniu miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji osób z list podstawowych będą kwalifikowane kolejno osoby z list rezerwowych.

 • Kandydaci zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie zostają wpisani na listę uczestników projektu i mogą uczestniczyć w projekcie pod warunkiem podpisania przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji uczestnictwa w projekcie.

 • Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione o wynikach kwalifikacji poprzez wychowawców oraz zamieszczenie listy na tablicy informacyjnej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Biuro projektu: Szkoła Podstawowa nr 28,  20-530 Lublin ul. Radości 13  tel. 81 5339272
email: efssp28@gazeta.pl

 Zobacz całą galerię