Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Konkurs plastyczny pod hasłem „Przyjazny dom”

shadow

Konkurs plastyczny pod hasłem „Przyjazny dom”
 

§1
Organizator konkursu

 • Konkurs organizowany jest przez Zarząd Okręgu LOP w Lublinie, dla członków LOP.
§2

Cele konkursu

 • rozwijanie zainteresowań wiedzą z zakresu przedmiotów przyrodniczych,
 • kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych,
 • motywowanie uczniów do samodzielnej pracy poznawczej i twórczej,
 • tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu i najbliższym otoczeniu,
 • poznanie procesu ewolucji domowych zwyczajów ekologicznych,
 • promowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

§3

Uczestnicy konkursu

 • Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie województwa lubelskiego. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria I - uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej,
Kategoria II - uczniowie klas VII - VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum.

§4

Zasady udziału w konkursie

 • Konkurs ma charakter indywidualny.
 • Technika wykonania - dowolna.
 • Format pracy plastycznej- A3.
 • Treści zawarte w pracy plastycznej mają być spójne z tematyką konkursu.
 • Do konkursu szkoła może zgłosić maksymalnie po trzy prace z każdej kategorii.
 • Prace nie spełniające wymogów formalnych nie wezmą udziału w konkursie.
 • Do pracy plastycznej należy dołączyć kartę zgłoszenia do konkursu „Przyjazny dom” (Załącznik 1) pobraną ze strony http://lop.pvv.pl oraz podpisanie oświadczenie, które stanowi (Załącznik 2) do regulaminu konkursu.
 • Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście lub droga pocztową do Zarządu Okręgu LOP na adres: ul. Jana Długosza 10A, 20-054 Lublin do 30 kwietnia 2019 roku.
 • Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu.
 • Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

§5

Kryteria oceny prac

 • Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatora konkursu.
 • Wyniki konkursu zostaną podane na stronie organizatora http://lop.pvv.pl do dnia 15 maja 2019 r.
 • Ocenę prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

Komisja przy ocenie prac weźmie pod uwagę:

 • zgodność z celami konkursu,
 • atrakcyjność i oryginalność,
 • czytelność tematu,
 • poziom artystyczny,
 • estetykę wykonania,
 • dobór środków przekazu treści.
informację przekazała pani Małgorzata Konarzewska
 Zobacz całą galerię