Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

shadow

 

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej
 
1. Warunkiem korzystania przez uczniów z wyżywienia w stołówce Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie
   jest zawarcie umowy przez rodziców/prawnych opiekunów z dyrektorem szkoły stanowiącej załącznik
   nr 1 do zarządzenia.

2. Podpisanie umowy umożliwia włączenie w elektronicznym systemie rejestracji żywienia uprawnień,
    do korzystania z posiłków za pomocą karty elektronicznej,  będącej elektronicznym identyfikatorem
    w szkole.

3. Potwierdzenie korzystania z wyżywienia odbywa się za pomocą systemu elektronicznego, rejestrującego wejście ucznia do stołówki
oraz wydanie posiłku (poprzez przyłożenie kartymagnetycznej do czytników znajdujących się w stołówce).

4. W przypadku, gdy uczeń nie posiada karty elektronicznej lub w przypadku nieterminowego
    dokonania opłat za posiłki, weryfikacji uprawnień do korzystania z wyżywienia w danym dniu dokonuje
    szef kuchni, zaznaczając skorzystanie z żywienia w systemie elektronicznym.

5. Uczniowie, wskazani w ust. 4 do stołówki wchodzą po wejściu wszystkich osób uprawnionych,
    wyłącznie za zgodą i po dokonaniu weryfikacji przez szefa kuchni.

6. Szkoła gwarantuje wszystkim uczniom możliwość skorzystania z wyżywienia.

7. Wszelkie sprawy związane z nieuiszczeniem opłat, przekroczeniem ustalonych terminów 
    płatności, jak również wszystkie inne dotyczące korzystania ze stołówki szkolnej przez uczniów,
     nie uniemożliwiają uczniom korzystania z wyżywienia w danym dniu i będą wyjaśniane
     ich rodzicami /prawnymi opiekunami.

8. Wszystkie operacje związane z korzystaniem ze stołówki są rejestrowane w elektronicznym
    systemie żywienia oraz widoczne dla rodziców poprzez stronę internetową szkoły
    www.sp28.lublin.pl zakładka  żywienie.

9. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, po zawarciu umowy, otrzymują hasła dostępowe do systemu 
    elektronicznego rejestru żywienia.

10. System umożliwia:

 
 • dokonywanie odpisów przez rodziców,
 • podgląd korzystania przez dzieci z wyżywienia,
 • jadłospis  tygodniowy,
 • miesięczne rozliczenie kosztów korzystania ze stołówki.
11. Odpisów żywienia można dokonywać:
 
 • telefonicznie u szefa kuchni tel. 605 087 019  - najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 8.00,
 • poprzez system elektroniczny www.sp28.lublin.pl zakładka żywienie. ­- najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 8.00,
 • bezpośrednio u szefa kuchni Pani Jadwigi Nestorowicz segment D 1 piętro, pokój nr 206 - najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 8.00.
12. Zgłoszenie nieobecności w inny sposób lub w innych terminach nie będą uwzględniane.

13. Wpłat za wyżywienie należy dokonywać na konto 03 1240 1503 1111 0010 0775 2752
      do 5 dnia każdego miesiąca korzystania z obiadów.

14. Opłat za miesiące wrzesień i styczeń należy dokonywać wyłącznie we wrześniustyczniu
      w terminie do 10 dnia danego miesiąca. Proszę nie dokonywać opłat za miesiąc styczeń
      w grudniu.


      W tytule przelewu należy zamieścić:

 
 • numer księgi ucznia (umieszczony na karcie elektronicznej),
 • imię i nazwisko dziecka,
 • szkołę,
 • klasę,
 • miesiąc za który dokonywana jest wpłata.
15. Informacje o kosztach wyżywienia w danym miesiącu są zamieszczane w systemie obsługi żywienia,
      na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń przy stołówce szkoły.

16. Rezygnacja z korzystania ze stołówki wymaga formy pisemnej.

17. Zasady korzystania ze stołówki dotyczą wszystkich korzystających ze stołówki szkolnej,
      w szczególności uczniów Szkoły Podstawowej nr 28 i Gimnazjum nr 11, jak również
      ich rodziców/prawnych opiekunów.

 Zobacz całą galerię