Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016

shadow

Szanowni Państwo !

Pragniemy poinformować, że w bieżącym roku zapisy do klas pierwszych w Mieście Lublin prowadzone będą w oparciu o ujednolicone kryteria i terminy. Poniżej zamieszczamy informację o zasadach rekrutacji, która prowadzona będzie w naszej szkole. Rekrutacja odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu eletronicznego podobnie jak w przypadku rekrutacji do przedszkoli. Wszyscy Państwo, którzy zapisali dzieci do szkoły w oparciu o dokumenty obowiązujące dotychczas proszeni są o złożenie dokumentów wygenerowanych z systemu informatycznego, lub wydrukowanego z zamieszczonych poniżej wzorów dokumentów. W przypadku braku możliwości korzystania z systemu informatycznego, informujemy, że możliwe będzie złożenie dokumentów w wersji papierowej, natomiast Szkoła dokona rejestracji w systemie elektronicznym.

 


zał.nr 1 do Zarządzenia nr 021.2.2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego oraz wzorów
i terminów składania dokumentów
 
 
 Terminy postępowania rekrutacyjnego w Szkoły Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej na rok szkolny 2015/ 2016

 
 
Lp. Rodzaj czynności Termin
 
Termin postępowania uzupełniającego
1. Uruchomienie elektronicznego systemu rekrutacyjnego:
 
- wypełniania i rejestracja wniosków zgłoszeniowych w systemie - rodzice/ opiekunowie prawni dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły,
- wygenerowanie wniosku zgłoszeniowego z systemu, wydrukowanie i złożenie w sekretariacie szkoły- rodzice/ opiekunowie prawni (jeżeli rodzic/ opiekun prawny nie będzie mógł samodzielnie przeprowadzić w/w postepowania, może wniosek zgłoszeniowy wygenerować w szkole, korzystając z pomocy sekretarza szkoły),
- weryfikacja złożonych wniosków zgłoszeniowych, wprowadzenie do systemu i zatwierdzenie- sekretarz szkoły.
16 - 31 marzec 2015 r. do godz. 15.00
 
2. Weryfikacja braku zgłoszeń uczniów objętych obowiązkiem szkolnym w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/ 16, mieszkających w obwodzie szkoły, weryfikacja oświadczeń - pracownik szkoły. 1 kwietnia - 23 kwiecień 2015 r.
 
3. Złożenie projektu arkusza organizacyjnego pracy szkoły na rok 2015/16 po wcześniejszym uzgodnieniu. 24 -30 kwiecień 2015 r.
4. Zatwierdzenie arkuszy organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2015/16 do 15 maja 2015r
5. Rozpoczęcie postepowania rekrutacyjnego na wolne miejsca:
- wypełniania i rejestracja wniosków rekrutacyjnych w systemie - rodzice/ opiekunowie prawni kandydata zamieszkałego poza obwodem wybranej szkoły,
- wygenerowanie wniosku rekrutacyjnego z systemu, wydrukowanie i złożenie w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru- rodzice/ opiekunowie prawni (jeżeli rodzic/ opiekun
prawny nie będzie mógł samodzielnie przeprowadzić w/w postepowania, może wniosek rekrutacyjny wygenerować w szkole, korzystając z pomocy sekretarza szkoły)
 
od 18 maja 2015 do 28 maja 2015
do godz. 15.00 
6. Weryfikacja złożonych wniosków - komisja rekrutacyjna. 29 maja 2015

7.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 1 czerwca 2015 godz. 10.00
8. Weryfikacja liczby miejsc, na które prowadzona jest rekrutacja:
 - potwierdzenie chęci uczęszczania do klasy pierwszej w szkole obwodowej dziecka, które nie spełniło kryteriów żadnej z wybranych szkół- złożenie „Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej” przez rodzica/ opiekuna prawnego
 
- potwierdzenie w sekretariacie szkoły chęci podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie wygenerowanego z systemu rekrutacji, pobranego ze strony www, lub „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły”
1-3 czerwca 2015 do godz. 15.00
 
7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 5 czerwca 2015 godz.10.00
 
 
Uruchomienie procedury odwoławczej
8. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 12 czerwca 2015
 
9. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 17 czerwca 2015
 
10. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 24 czerwca 2015
11. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 1 lipca 2015
 
12. Opublikowanie w elektronicznym systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc. 2 lipca 2015
 
13. Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca w poszczególnych szkołach prowadzą komisje rekrutacyjne zgodnie z procedurą rekrutacji. od  3 lipca 2015 r.
do 31 sierpnia 2015 r.

 

Kryteria rekrutacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2014/15

Przy postepowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria przyjęcia ucznia do klasy pierwszej:
 
  1. w szkole lub oddziale przedszkolnym uczy się rodzeństwo kandydata- 4 pkt,
  2. kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole - 4 pkt,
  3. rodzeństwo kandydata uczęszcza do pobliskich przeszkoli - 3 pkt,
  4. rodzeństwo, rodzice kandydata są absolwentami szkoły - 2 pkt,
  5. rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują na terenie miasta Lublina - 2 pkt,
  6. kandydat zameldowany na terenie miasta Lublina – 1 pkt;
 
Zarządzenie nr 021.2.2015
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi
 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej

z dnia 26 lutego 2015r.
 
 
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz wzorów i terminów składania dokumentów.
 
 
Na podstawie art. 20a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.:
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego w Szkole Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie na rok szkolny 2015/ 2016
(zał. 1)
 
 
§ 2
Ustala się wzór wniosku zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej, zwanego wnioskiem zgłoszeniowym (zał. 2)
 
§ 3
Ustala się wzór wniosku rekrutacyjnego dla kandydata do klasy pierwszej zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej, zwanego wnioskiem rekrutacyjnym (zał. 3)
 
§ 4
Ustala się wzór potwierdzenia woli zapisania kandydata do klasy pierwszej z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej (zał. 4)
 
§ 5
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2015/2016.
 
                                                                           
 
Lublin, dnia 26 lutego 2015r.                                         

 


Załączniki do pobraniaZobacz całą galerię