Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w klasie integracyjnej

shadow

W klasach integracyjnych obowiązuje taka sama podstawa programowa  jak w klasach ogólnodostępnych.  Jednak z uwagi na obecność w klasach uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych istnieje potrzeba dostosowania wymagań edukacyjnych, a głównie  form i metod pracy. Obowiązek ten narzuca na nauczycieli Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Ustawa z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1991r. nr 95 poz. 425 z późn. zm.) określa zobowiązania systemu oświaty wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (art. 1)
„System oświaty zapewnia w szczególności:
• dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej (art. 1 pkt 4);
• możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami (art. 1 pkt 5);
• opiekę nad uczniami niepełnosprawnym przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych (art. 1 pkt 5a);
• opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie (art. 1 pkt 6);”
Dodatkowo obligują do tego rozporządzenia:
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.11.2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010r. nr 228 poz. 1487)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.11.2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. z 2010r. nr 228 poz. 1490 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.11.2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 228 poz. 1491 z późn. zm.)
Rozporządzenie MEN z dn.17.11.2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 228 poz. 1491 z późn. zm.) stanowi  o obowiązku dostosowania wymagań edukacyjnych. 
„§4. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
§ 6. 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie  opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
1a. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 2;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 2”
Reasumując dostosowanie wymagań edukacyjnych ma na celu:
 • wyrównanie szans edukacyjnych
 • umożliwienie uczniom realizację wymaga szkolnych
 • dostosowanie form i metod pracy z uczniem
 • umożliwienie realizacji podstawy programowej na miarę możliwości ucznia ( czasami tylko na poziomie wymagań podstawowych, koniecznych lub obniżonych)
 • zdobycie takiego zakresu wiedzy i umiejętności,  aby uczeń był w stanie sprostać wymaganiom kolejnego etapu edukacyjnego.
Obszar dostosowania obejmuje:
 1. Warunki procesu dydaktycznego ( metody, formy, środki)
 2. Sprawdzanie poziomu wiedzy i umiejętności poprzez dostosowywanie  kart pracy, sprawdzianów i kryteriów oceny
 3. Zewnętrzną organizację pracy na zajęciach ( dostosowanie stanowiska pracy, miejsca odpoczynku i pomocy dydaktycznych )
 
Opracowała:   Kinga Gawrońska
 nauczyciel specjalista w klasie integracyjnejZobacz całą galerię